Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Akty prawne - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Pomoc społeczna

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 390)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466).

3. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 893)

4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac (Dz. U. 2023, p. 735.)

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 r poz. 1249)

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 r., poz. 447)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego