Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Akty prawne - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Pomoc społeczna

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712).

4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie
dożywiania'' (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.
415 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.).

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013, poz. 135 z
późn. zm.).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego