Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Akty prawne - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Pomoc społeczna

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296).

3. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 893)

4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac (Dz. U. 2022 r. poz. 690 z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 r poz. 1249)

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 r., poz. 447)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego