Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Pomoc osobom niepełnosprawnym


Informacja o naborze do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024


W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 realizowanego w ramach środków Fundusz Solidarnościowego, Gmina Radków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług asystenta.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Adresatami Programu są:

- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z wyżej wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)


Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1. w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024


Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście,
telefonicznie pod nr tel. 74/873 53 72-78, lub na adres

e-mail: ops@opsradkow.pl do dnia 11 września 2023 r.


Inf. z dnia 01.09.2023r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego