Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Deklaracja dostepności cyfrowej


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ


Deklaracja dostępności cyfrowej strony: www.opsradkow.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
http://www.ops-radkow.biuletyn.net/.
Data publikacji strony internetowej OPS: styczeń 2013r..
Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2020r..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie


Strona http://www.ops-radkow.biuletyn.net/ posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.


Na stronie http://www.ops-radkow.biuletyn.net/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem ośrodka:
Anna Prokuska adres e-mail: ops@opsradkow.pl lub dzwoniąc na numer telefonu (74) 871-53-82 oraz za po srednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej 57-410 Ścinawka Średnia ul. Mickiewicza 16
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


Budynek: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16, 57-410 Ścinawka Średnia znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 16 w Ścinawce Średniej.
Do budynku prowadzą trzy wejścia główne: tj. wejście główne do budynku od strony ulicy, drugie wejście bezpośrednio do Działu Pomocy Środowiskowej i trzecie od strony parkingu.
Do wejścia głównego oraz wejścia bezpośrednio do Działu Pomocy Środowiskowej - brak schodów.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępny jest hol na parterze.
Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu na parterze budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Za budynkiem zostanie wyznaczone miejsce postojowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych ( do końca października 2020 r.)

Inf. z dnia 29.09.2020 r


Powrót do treści | Wróć do menu głównego