Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Dla kogo pomoc - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych:

- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości nieprzekraczającej 776 zł,
- dla osoby w rodzinie - w wysokości nieprzekraczającej 600 zł.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
-miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

a. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
b. pracy socjalnej,
c. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
d. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
e. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
f. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego