Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Dodatek osłonowy - 2024r.

Dodatek osłonowy


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.


Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. (Uwaga! Liczy się data wpływu do tut. Ośrodka).
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.


Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej przy ulicy Mickiewicza 16 lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390).
Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.


W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza w/w kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:


• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:


•286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

•429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

•607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

•822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego osobiście w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.


Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego, wymagają wydania decyzji.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego