Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Informacje ogólne

Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej został powołany Zarządzeniem Nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 3 sierpnia 2020 roku ( zmienione Zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 17 marca 2022 roku). Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16 - tel. 74/ 873 53 76.

Zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego reguluje
:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta";
- Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dn. 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Uchwała zmieniająca Nr XXXIV/226/12 RM z dn. 30.10.2012 r.);
- Uchwała Nr XXXIII/244/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Radków na lata 2021-2025.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1.
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej
- Danuta Luberda- starszy specjalista pracy socjalnej - przewodnicząca ZI (tel. 748735376)
- Magdalena Kowalczyk - pracownik socjalny (748735377

2.
Sądu Rejonowego w Kłodzku
- Aneta Jankowska - starszy kurator zawodowy (tel. 748651300)
- Katarzyna Błauta - kurator zawodowy (tel. 748651300)

3.
Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie
- Kinga Jeziorek -członek MGKRPA - zastępca przewodniczącego ZI (tel.748735378)

4.
Posterunku Policji w Radkowie
- Patrycja Dąbrowna - Kierownik Posterunku Policji w Radkowie (tel. 478752801)

5.
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach
- Łucja Ziemska - pedagog szkolny (tel. 748719213)

6.
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej
- Anna Bednarczyk - pedagog szkolny - Sekretarz ZI (tel. 748715347)

7.
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ścinawce Średniej
- Joanna Wereszczyńska - pedagog szkolny (tel. 748745730)

8.
Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
- Ewelina Florczak - pedagog szkolny (tel. 748712269)

9.
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Medicus" S.C. w Radkowie
- Elżbieta Wacyk - współwłaściciel (tel. 748712787)

10.
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" w Ścinawce Średniej
- Bożena Bala - pielęgniarka (tel. 748715326)

11. N
iepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarza Rodzinnego w Radkowie
- Dorota Banaszak - pielęgniarka (tel. 748712222)

12.
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- Czesława Jarzyńska - prezes TPD

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego obejmują w szczególności:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025


Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Zadaniem grup roboczych jest diagnoza sytuacji oraz opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.Powrót do treści | Wróć do menu głównego