Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Informacje ogólne

Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej został powołany Zarządzeniem Nr 187/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 3 sierpnia. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarny mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16 - Tel. kontaktowy 74 8735379.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

- Jolanta Janicka - starszy inspektor - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Tel. kontaktowy 74 8735379,
- Monika Fornal - Zastępca Kierownika OPS - Zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego - Tel. kontaktowy - 74 6460307
- Magdalena Kowalczyk - pracownik socjalny - Tel. kontaktowy 74 8735377

2. Sądu Rejonowego w Kłodzku

- Katarzyna Błauta - kurator specjalista - Tel. kontaktowy 74 8651300

3. Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie
- Kinga Jeziorek - członek MGKRPA - Tel kontaktowy 74 8735378

4. Posterunku Policji w Radkowie
- Patrycja Dąbrowna - Kierownik Posterunku Policji w Radkowie - Tel. kontaktowy 74 8752801

5. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach

- Łucja Ziemska - pedagog szkolny - Tel. kontaktowy 74 8719213

6. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej

- Anna Bednarczyk-Lasak - pedagog szkolny - Tel. kontaktowy 74 8715347

7. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawce Średniej
- Joanna Wereszczyńska - pedagog szkolny - Tel. kontaktowy 74 8745730

8. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radkowie

- Magdalena Kutrzuba - pedagog szkolny - Tel. kontaktowy 74 8745730

9. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Medikus" S.C. w Radkowie
- Elżbieta Wacyk - współwłaściciel

10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Radkowie
- Czesława Jarzyńska - Prezes TPD

Zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego reguluje:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz.U. 2021, poz. 1249 z póź.zm. )

Zgodnie z art. 9b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
:
1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

2. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

3. Zespół interdyscyplinarny przed złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, może wystąpić do właściwego starosty o przesłanie informacji dotyczącej wypełniania przez osobę stosującą przemoc domową obowiązków zawartych w art. 4 ust. 6.

4. Wnioski grupy diagnostyczno-pomocowej, o których mowa w ust. 8 pkt 5 i 6, są dla zespołu interdyscyplinarnego wiążące.

5. Jeżeli osobą stosującą przemoc domową jest funkcjonariusz Policji, zespół interdyscyplinarny informuje komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Policji o złożeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 10.

6. Jeżeli osobą stosującą przemoc domową jest żołnierz Żandarmerii Wojskowej, zespół interdyscyplinarny informuje komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej o złożeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 10.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 6 pkt 2 i 4, i pouczeń, o których mowa w ust. 11 pkt 4 i 5, uwzględniając przydatność zaświadczeń i pouczeń dla osoby stosującej przemoc domową oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania dotyczącego programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.Powrót do treści | Wróć do menu głównego