Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Niebieska Karta - procedura podejmowanych czynności

Zespół Interdyscyplinarny


Niebieska Karta - procedura zakładania

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie i polega na wypełnieniu formularza "Niebieska Karta-A" przez przedstawicieli jednego z podmiotów tj.:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • Policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia


Po wypełnieniu formularza '
Niebieska Karta - A" osobie dotkniętej przemocą w rodzinie przekazuje się formularz "Niebieska Karta -B" w której znajdują się istotne dla osoby pokrzywdzonej informacje.

Do każdego indywidualnego przypadku Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze, które diagnozują sytuację rodziny, opracowują i realizują plan pomocy w rodzinie, monitorują sytuację rodziny i dokumentują podejmowane działania.
W zależności od potrzeb rodziny w skład grup roboczych najczęściej wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystent rodziny), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji (dzielnicowi) i oświaty (pedagodzy szkolni) a także przedstawiciele służby zdrowia oraz innych podmiotów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy.

Na posiedzeniu GR w obecności osoby doświadczającej przemocy zostaje wypełniona "
Niebieska Karta - C"
"
Niebieską Kartę - D" wypełnia się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Jeżeli osobą dotkniętą przemocą jest dziecko czynności podejmowane są w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli wskazane osoby są podejrzane o stosowanie przemocy wymagana jest obecność innej najbliższej dziecku osoby pełnoletniej.

Zakończenie procedury "Niebieskie Karty" następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie, po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego