Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Wnioski do pobrania

Świadczenia rodzinne
Załącznik nr 1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Załącznik nr 3 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Załącznik nr 4 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 5 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 6 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 7 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlęgającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizyczntch osigniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 8 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 9 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 10 Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Załącznik nr 11
Oświdczenie o zgloszeniu do ubezpieczeń społecznych

Załącznik nr 12 Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wtchowawczym

Załącznik nr 13 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Załącznik nr 14 Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Załącznik nr 15 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Załącznik nr 16 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Załącznik nr 17 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załącznik nr 18 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Załącznik nr 19 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Załącznik nr 20 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Załącznik nr 21 Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego


Powrót do treści | Wróć do menu głównego