Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Wymagane dokumenty - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Dodatki mieszkaniowe

WYMAGANE DOKUMENTY

Do składanego prawidłowo wypełnionego wniosku i potwierdzonego przez zarządcę domu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.),

2. szczegółowy wykaz ponoszonych opłat z miesiąca, w którym składany jest wniosek,

3. rachunek za energię elektryczną,

4. dowód osobisty,

5. zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje (lub odcinki) określające aktualne wysokości pobieranych świadczeń emerytalno - rentowych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, odcinki lub zaświadczenia potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokości pobieranych przez studentów stypendiów,

6. w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym, nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno - rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy, wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.

UWAGA

Prosimy o składanie wniosków do 15 dnia każdego miesiąca.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego