Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Wymagane dokumenty - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Świadczenia rodzinne

Wymagane dokumenty

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

Wykaz wymaganych dokumentów do ubiegania się zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego reguluje:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466).


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

Wykaz dokumentów:

1. skrócony odpis aktu urodzenia.
2. kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się.
3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Świadczenie pielęgnacyjne.

Wykaz dokumentów:

1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
2. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów,
3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny.

1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
5.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wykaz wymaganych dokumentów do ubiegania się zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego reguluje:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. r. 2013 poz. 3).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego