Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Formy pomocy - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Pomoc społeczna

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

a. zasiłek stały,
b. zasiłek okresowy,
c. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e. pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
f. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
g. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE


a.. praca socjalna,
b. bilet kredytowany,
c. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d. składki na ubezpieczenia społeczne,
e. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f. sprawienie pogrzebu,
g. poradnictwo specjalistyczne,
h. interwencja kryzysowa,
i. schronienie,
j posiłek,
k. niezbędne ubranie,
l. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n. mieszkanie chronione,
o. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
q. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
r. szkolenie, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego